Ngày 09/5/2024 Bộ Chính trị ban hành Quy định số 144-QĐ/TW về "chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới"

12/06/2024
Ngày 09/5/2024 Bộ Chính trị ban hành Quy định số 144-QĐ/TW về "chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới"

Ngày 09/5/2024 Bộ Chính trị ban hành Quy định số 144-QĐ/TW về "chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới" với nội dung cụ thể dưới đây. Đề nghị cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện theo Quy định.

THÔNG BÁO

Video