Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6 năm 2024

12/06/2024
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6 năm 2024

1. Điều kiện doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn quỹ phát triển từ 10/6/2024

Có hiệu lực từ giữa tháng 6/2024 cụ thể là 10/6/2024, Nghị định 45/2024/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa nêu rõ điều kiện vay vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tại Quỹ này gồm:

- Đáp ứng tiêu chí doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo: Là doanh nghiệp nhỏ và vừa, được thành lập để thực hiện ý tưởng trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng nhanh…

- Có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, đảm bảo phù hợp tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

- Đảm bảo nguồn vốn tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đủ nguồn vốn để thựuc hiện dự án, phương án đó.

- Đáp ứng quy định về bảo đảm tiền vay.

(Nội dung được sửa đổi, bổ sung là khoản 1 Điều 16 Nghị định 39/2019/NĐ-CP)

2. Mẫu hồ sơ báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu từ 15/6/2024

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT về mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu sẽ có hiệu lực từ 15/6/2024.

Cụ thể, tại Thông tư này, mẫu hồ sơ báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu gồm có:

- Mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng đối với quy trình chỉ định thầu thông thường:

+ Mẫu số 1A: Lập hồ sơ yêu cầu gói thầu xây lắp;

+ Mẫu số 1B: Lập hồ sơ yêu cầu gói thầu mua sắm hàng hóa;

+ Mẫu số 1C: Lập hồ sơ yêu cầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn;

+ Mẫu số 1D: Lập hồ sơ yêu cầu gói thầu dịch vụ tư vấn.

Trong đó, với gói thầu hỗn hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu, gói thầu áp dụng chỉ định thầu quốc tế hoặc mua sắm trực tiếp thì việc lập hồ sơ yêu cầu được vận dụng các mẫu trên đảm bảo không trái luật.

- Mẫu kiểm tra hoạt động đấu thầu gồm các mẫu sau:

+ Mẫu số 4.1A: Lập Kế hoạch kiểm tra định kỳ hoạt động đấu thầu;

+ Mẫu số 4.1B: Lập Kế hoạch kiểm tra chi tiết;

+ Mẫu số 4.2: Lập Đề cương báo cáo tình hình thực hiện lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

+ Mẫu số 4.3: Lập Báo cáo kiểm tra lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

+ Mẫu số 4.4: Lập Kết luận kiểm tra lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

+ Mẫu số 4.5: Lập Báo cáo phản hồi về tình hình thực hiện Kết luận kiểm tra…

3. Tiêu chuẩn xét thăng hạng giảng viên đại học từ 01/6/2024

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 05/2024/TT-BGDĐT về tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và trường cao đẳng sư phạm có hiệu lực từ 01/6/2024.

Trong đó, có thể kể đến điều kiện, tiêu chuẩn xét thăng hạng chức danh giảng viên chính hạng II gồm:

- Cơ sở giáo dục đài học công lập có nhu cầu, có vị trí việc làm còn thiếu phù hợp.

- Được cấp có thẩm quyền cử xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

- Đang giữ chức danh giảng viên hạng III.

- Trong năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng, giảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt, không trong thời hạn kỷ luật và thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật.

- Có thời gian giữ chức danh giảng viên hạng III tối thiểu, đáp ứng tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ…

4. Ô tô được miễn kiểm định lần đầu vẫn phải nộp tiền lập hồ sơ

Thông tư 11/2024/TT-BGTVT về giá dịch vụ lập hồ sơ phương tiện đối với xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu và dịch vụ in lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định đối với xe cơ giới, có hiệu lực từ 15/6/2024. Theo đó, các phương tiện được miễn kiểm định lần đầu vẫn phải lập hồ sơ phương tiện với mức giá dịch vụ như sau:

- Giá lập hồ sơ với xe miễn kiểm định lần đầu: 46.00 đồng/xe.

- Giá dịch vụ in lại Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định: 23.000 đồng/lần/xe.

Trong đó, giá này đã bao gồm chi phí tổ chức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng chưa bao gồm thuế VAT.

Đặc biệt, tổ chức, cá nhân được cung cấp dịch vụ này phải thanh toán giá dịch vụ cho đơn vị đăng kiểm theo mức giá ở trên.

5. Đã có Website chính thống để truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

Quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa được nêu tại Thông tư 02/2024/TT-BKHCN sẽ có hiệu lực từ ngày 01/6/2024. Theo đó, người tiêu dùng có thể tra cứu trên Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia các thông tin sau đây:

- Tên và hình ảnh của sản phẩm, hàng hóa;

- Tên đơn vị và địa chỉ của đơn vị sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa;

- Thời gian các sự kiện truy xuất nguồn gốc diễn ra trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa;

- Thương hiệu, nhãn hiệu, mã ký tự và số seri sản phẩm (nếu có);

- Thời hạn sử dụng sản phẩm, hàng hóa (nếu có).

THÔNG BÁO

Video